Feestelijke opening nieuwe locatie museum

Zaterdag 10 juni kon eindelijk na een lange tijd van voorbereiding het vernieuwde Kollumer Museum “Mr. Andreae’ feestelijk worden geopend. Vele genodigden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging hierbij aanwezig te zijn. Nadat iedereen was verzameld in de kantine van het MFC Oostenburg werd men verzocht naar buiten te gaan.

Daar stond de Bataafse Burgermacht aangetreden, die net daarvoor de cel in het Rechthuis aan de Voorstraat had gecontroleerd. De commandant gaf verslag van zijn bevindingen aldaar en vervolgens werd burgemeester Bilker verzocht het vernieuwde uithangbord te ontbloten en met wat hulp van de sabel van een van de leden van de Burgermacht gelukte dit. Eenmaal weer binnen in de kantine werden de aanwezigen welkom geheten door Trienke Riemersma-Brouwer, voorzitter van de Stichting Oudheidkamer “Mr. Andreae”. Na haar welkomstwoord, waarin ze de voorgeschiedenis van de verhuizing van het voormalige postkantoor naar het gebouw Oostenburg uiteenzette, werd het woord verleend aan de heer Bilker.

Deze vertelde van het belang van het hebben van een activiteit in het dorp voor toeristen, voorbijgangers en de eigen bevolking om kennis te nemen van de geschiedenis van het dorp Kollum en ruime omgeving. Hij pleitte voor verdere studie van bepaalde delen van de rijke plaatselijke geschiedenis, uit te voeren door b.v. een Historische Vereniging, deel uitmakend van het nieuwe Kollumer Museum. Na zijn wens op een goede toekomst voor het museum werd een toast op het nieuwe seizoen uitgebracht.

Hierna werd het woord verleend aan mevrouw Florence van Rijswijk de Jong uit Sneek. Zij vertegenwoordigde de familie Andreae uit Canada, achterkleinkinderen van de naamgever van het museum Arnoldus Johannes Andreae, notaris en geschiedschrijver in Kollum. Zij vertelde, dat tijdens een ontmoeting met de Canadese familie Andreae de oudheidkamer in Kollum ter sprake kwam. In 1980 had hun vader reeds het uithangbord bij het postkantoor onthuld bij de opening destijds van de Oudheidkamer aldaar. En zij wilden de herinnering aan Kollum en de naam Andreae graag in ere houden door het museum ter gelegenheid van de nieuwe start in Oostenburg financieel te steunen.

En dat gebeurde door het overmaken van een flink bedrag waardoor het samen met de inrichtingssubsidie van de gemeente Kollumerland c.a. mogelijk was een mooi museum in te richten met diverse onderdelen.  Na haar toespraakje ging mevrouw Van Rijswijk de Jong de aanwezigen voor naar de Andreae-hoek, waar ze een portret van Mr. A.J. Andreae onthulde. Dit portret werd geschilderd door de Kollumer schilder Rein Halbersma. En vervolgens kon ieder kennis nemen van het getoonde in het museum. Het grootste deel van de vaste expositie gaat over het Kollumer Oproer van 1797: de opstand van de Oranjegezinden tegen de Patriotten.

Er is een afdeling met de geschiedenis van de familie Andreae, aandacht wordt besteed aan de Kollumer zilversmeden, de bibliotheek is toegankelijker gemaakt en het Archeologisch Steunpunt over de Pingo-ruïnes is aanwezig. Als wisselexpositie is dit seizoen gekozen voor werken van de schilder Ids Wiersma. Uit zijn oeuvre zijn pentekeningen en een fraai schilderij te bewonderen. Door deze diversiteit hopen het bestuur en de vrijwilligers het museum voor een breed publiek, van jong tot oud, aantrekkelijk te maken. Na het officiële gedeelte konden de vele aanwezigen kennis maken met het nieuwe museum, wat veel positieve reacties opleverde.

Bron en foto’s: http://www.rtvnof.nl/feestelijke-opening-kollumer-museum/

Pagina delen: